Ζωή

 

 

Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.


Το γραφείο μας προσφέρει τις παρακάτω κατηγορίες προγραμμάτων ασφάλειας ζωής, για να επιλέξετε ανάλογα τις ανάγκες που επιθυμείτε να καλύψετε.

 

 

 Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις βασικές και στις συμπληρωματικές. Οι βασικές είναι οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση θανάτου» και οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση επιβίωσης» και οι μεικτές, που αποτελούν συνδυασμό των δύο παραπάνω κατηγοριών.

Α) Ασφαλίσεις για την περίπτωση θανάτου

1. Ισόβια

Η ασφάλιση αυτή εγγυάται την καταβολή στον δικαιούχο ενός κεφαλαίου το οποίο προσδιορίζεται στο συμβόλαιο μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου, άσχετα με το ποια θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Δεδομένου ότι η κάλυψη είναι ισόβια, η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου είναι βέβαιη. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται, κατά κανόνα με περιοδικές καταβολές, μπορούν όμως να καταβληθούν και εφάπαξ. Αυτή η μορφή ασφάλισης προσφέρεται, μεταξύ άλλων, για τις περιπτώσεις μεταβίβασης μεγάλης ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι φόροι μεταβίβασης.

2. Πρόσκαιρη

Η πρόσκαιρη ασφάλιση εγγυάται την καταβολή του καθορισμένου κεφαλαίου στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Αν, για παράδειγμα, το συμβόλαιο έχει διάρκεια από την 1η Νοεμβρίου του 1998 μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2017 και ο ασφαλισμένος αποβιώσει μέσα σε αυτή την περίοδο, ο δικαιούχος θα εισπράξει το συμφωνημένο κεφάλαιο. Αν πάλι την 1η Νοεμβρίου του 2017 ο δικαιούχος είναι εν ζωή, το συμβόλαιο θα λήξει χωρίς καταβολή.

Η αποζημίωση, στην πρόσκαιρη ασφάλιση, μπορεί να καταβληθεί υπό την μορφή σύνταξης, π.χ. για τις σπουδές των παιδιών ως την ενηλικίωσή τους. Προσφέρεται επίσης και ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείου και γενικά, λόγω του μικρού κόστους της, είναι ιδιαίτερα προσιτή σε κάθε πορτοφόλι.

Β) Ασφαλίσεις για την περίπτωση επιβίωσης

1. Ασφάλιση συμφωνημένου κεφαλαίου

Αυτός ο τύπος ασφάλισης προβλέπει την καταβολή στον ασφαλισμένο ενός συμφωνημένου κεφαλαίου, μετά την παρέλευση μιας καθορισμένης προκαταβολικά χρονικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη εν ζωή.

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτό το είδος ασφάλισης έγκειται στο γεγονός ότι το υπό σχηματισμόν ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αυξάνει από την επίδραση δύο παραγόντων, κατά πρώτο λόγο από τον ανατοκισμό και κατά δεύτερο λόγο από τις πιθανότητες έλευσης του ασφαλιζομένου κινδύνου (θάνατος) προ της λήξης της ασφαλιστικής περιόδου.

2. Ισόβια σύνταξη

Η ασφάλιση αυτή παρέχει στον ασφαλιζόμενο την καταβολή σύνταξης, είτε μετά την πάροδο μιας προσυμφωνημένης περιόδου είτε άμεσα για όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Πρόκειται για μια παραλλαγή της ασφάλισης συμφωνημένου κεφαλαίου στην περίπτωση επιβίωσης που προαναφέρθηκε. Αυτός ο τύπος ασφάλισης μπορεί να έχει δύο δικαιούχους, οπότε η σύνταξη καταβάλλεται μέχρι τον θάνατο του τελευταίου από τους δύο ασφαλισμένους.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στις δύο παραπάνω βασικές κατηγορίες ασφάλισης ζωής μπορούν να προστεθούν και οι ακόλουθες:

Γ) Μεικτές ή συνδυασμένες ασφαλίσεις

1. Μεικτή ασφάλιση

Το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης αποτελεί ένα συνδυασμό της «πρόσκαιρης» και της ασφάλισης «συμφωνημένου κεφαλαίου», στην περίπτωση επιβίωσης που περιγράψαμε παραπάνω. Αυτός ο τύπος ασφάλισης προβλέπει την καταβολή ενός κεφαλαίου, είτε στον ασφαλισμένο, αν βρίσκεται στη ζωή με τη λήξη του ασφαλιστηρίου, είτε σε κάποιον δικαιούχο, ο οποίος ορίζεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποβιώσει προ της λήξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τα συμβόλαια αυτά από τη φύση τους απαιτούν υψηλά ασφάλιστρα και είναι κατά κανόνα πολυετούς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα εύκολο να γνωρίζει κανείς τι πραγματικά θα αντιπροσωπεύει σε πραγματικές τιμές το καταβαλλόμενο κεφάλαιο, το οποίο, όπως είναι φυσικό, υφίσταται την επίδραση του πληθωρισμού.

2. Συνδυασμένη

Πρόκειται για συνδυασμούς που αποτελούν προσπάθεια προσαρμογής της κάλυψης στις συγκεκριμένες ανάγκες του ασφαλισμένου. Ετσι, στο τέλος της ασφαλιστικής περιόδου προβλέπεται η μετατροπή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε ισόβια ή προσωρινή σύνταξη. Ή ακόμη, η σχέση του κεφαλαίου που καταβάλλεται στην περίπτωση θανάτου και στην περίπτωση επιβίωσης μπορεί να διαφοροποιείται. Με πιο απλά λόγια, η αποζημίωση που θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερη από την αποζημίωση που καταβάλλεται στην περίπτωση θανάτου και είναι δύο φορές μεγαλύτερη από την αποζημίωση που καταβάλλεται στην περίπτωση που το συμβόλαιο λήξει και δεν έχει επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος.

3. Ασφάλιση καθορισμένης διάρκειας

Ο συνδυασμός αυτός προβλέπει την καταβολή του κεφαλαίου στο τέλος μιας καθορισμένης περιόδου, άσχετα αν ο ασφαλισμένος είναι εν ζωή ή έχει αποβιώσει εν τω μεταξύ. Σε αντίθεση με τη μεικτή ασφάλιση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του ασφαλισμένου δεν επιφέρει την άμεση καταβολή της αποζημίωσης, αλλά απλώς τη διακοπή καταβολής των ασφαλίστρων.

Πέρα από τις βασικές, υπάρχουν και οι συμπληρωματικές ασφάλειες, οι οποίες δίδονται μόνον ως πρόσθετες καλύψεις των βασικών. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να ασφαλιστεί για κάποιες από τις συμπληρωματικές καλύψεις χωρίς να έχει βασική ασφάλεια. Οι συμπληρωματικές καλύψεις είναι:

α) Επιστροφή ασφαλίστρων

Σε πολλά από τα ασφαλιστήρια που αναφέραμε είναι δυνατόν να προβλέπεται η επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων που έχουν καταβληθεί στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κίνδυνος δεν πραγματοποιείται.

Η συμπληρωματική κάλυψη αυτού του είδους είναι εφικτή μόνο στους τύπους των ασφαλιστηρίων όπου η καταβολή της αποζημίωσης είναι βέβαιη. Για παράδειγμα, τα συμβόλαια συμφωνημένου κεφαλαίου, όπου μπορεί να προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων ασφαλίστρων στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου προ της λήξεως του συμβολαίου.

β) Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων

Η συμπληρωματική αυτή κάλυψη προβλέπει την απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων έπειτα από διακοπή της εργασίας που υπερβαίνει τους 3 μήνες, για παράδειγμα, λόγω σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας.

γ) Ασφάλιση για την περίπτωση μόνιμης αναπηρίας

Η κάλυψη αυτή εξομοιώνει τη μόνιμη ολική αναπηρία, για ποσοστό που αναφέρεται στο συμβόλαιο, με την περίπτωση θανάτου, οπότε και καταβάλλεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Η κάλυψη ωστόσο μπορεί να προβλέπει την απαλλαγή από την περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων στην περίπτωση μόνιμης αναπηρίας.

δ) Αύξηση των ασφαλιζομένων κεφαλαίων στην περίπτωση ατυχήματος

Διάφοροι συνδυασμοί μεικτών ασφαλίσεων και απλών ασφαλίσεων θανάτου μπορεί να προβλέπουν σε περίπτωση ατυχήματος τον διπλασιασμό του κεφαλαίου θανάτου, όταν για παράδειγμα ο θάνατος οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα.

Με κριτήριο τη βασική κάλυψη ζωής, οι συμπληρωματικές καλύψεις διαχωρίζονται από τις πρόσθετες. Δηλαδή, ενώ οι συμπληρωματικές καλύψεις λειτουργούν σε συνδυασμό, ή ταυτόχρονα με την κάλυψη ζωής που προβλέπει το ασφαλιστήριο, οι πρόσθετες καλύψεις είναι αυτόνομες ασφαλίσεις (προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενειών), που παρέχονται ούτως ή άλλως σε ετήσια βάση από τους κλάδους ζημιών, χωρίς την απαραίτητη ύπαρξη ασφαλιστηρίου ζωής. Οι πλέον συνηθισμένες πρόσθετες καλύψεις είναι οι εξής:

α) Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Για την κάλυψη αυτή, που συνήθως παρέχεται με ξεχωριστό ασφαλιστήριο, το οποίο συνήθως είναι ετήσιο, η καταβολή του ασφαλίστρου, σε αντίθεση με το ασφαλιστήριο ζωής, είναι υποχρεωτική και η μη πληρωμή του νομιμοποιεί τον ασφαλιστή να ακολουθήσει τη διαδικασία ακύρωσης του ασφαλιστηρίου. Οι παρεχόμενες καλύψεις συμπεριλαμβάνουν:

* Θάνατο ή μόνιμη ολική ανικανότητα (ΜΟΑ), εξαιτίας ατυχήματος.

* Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, βάσει του πίνακα προσδιορισμού των ποσοστών της μερικής ανικανότητας (όπως αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

* Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα για εργασία. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η ημερήσια αποζημίωση του ασφαλισμένου, αλλά με περιορισμούς σχετικά με το χρονικό διάστημα, δηλαδή την προβλεπόμενη περίοδο των καταβολών.

* Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εξαιτίας ατυχήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται βάσει ενός συμφωνημένου ανωτάτου ορίου και συνήθως περιλαμβάνουν την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου.

β) Ασφαλίσεις υγείας ή ασθενείας

Η ποικιλία (καθώς και οι συνδυασμοί) των προγραμμάτων που προσφέρονται είναι τόσο μεγάλη που δεν είναι εύκολο να καταγραφεί. Θα μπορούσαμε όμως σε γενικές γραμμές να χωρίσουμε τη συγκεκριμένη κατηγορία σε δύο υποκατηγορίες. Πρώτον, στην «ασφάλιση εγχειρήσεων» και, δεύτερον, στα διάφορα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης που προσφέρονται με υψηλά ανώτατα όρια κάλυψης.

Insurance Club

Ελάτε μαζί μας και απολαύστε όλα τα οφέλη του μεγαλύτερου ασφαλιστικού Club

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  210.57.57.890
  211.80.06.102
  Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 179 Α, Ίλιον, 13121
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 124661603000

 

 

 

Τελευταία Νέα

22
Σεπ2021

Νέα ενημέρωση για την ασφαλιστική...

  Η εποπτική αρχή της Ρουμανίας Financial Supervisory Authority (ASF) ενημέρωσε ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής...

08
Ιουλ2020

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ...

Όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο, είναι μεν υποχρεωμένοι να ασφαλίζουν την κατοικία τους για τις καλύψεις που...

01
Φεβ2019

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ...

  Η πτώχευση της δανέζικης εταιρείας Qudos Insurance, τον περασμένο Δεκέμβριο, επανέφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα της λειτουργίας...

31
Ιαν2019

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να...

Σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου κατόχου του οχήματος υποχρεούνται οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση...

13
Δεκ2018

Έκτακτη είδηση για την Qudos...

Έκτακτη είδηση για την Qudos Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) δημοσιοποίησε τα συμπεράσματα...

26
Νοε2018

Εξυπηρετήση ασφαλιστικού συμβούλου

Δείτε μέσα σε 26 δευτερόλεπτα μία από τις διαφορές του ασφαλιστικού σας συμβούλου από μία τράπεζα  

21
Νοε2018

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε άμεσα και εύκολα αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο   Για να μεταβείτε στην σελίδα...

05
Νοε2018

ΠΑΡΟΧΕΣ MEDI FAMILY ATHENS (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ...

    Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, την 14η του ΝΟΕΜΒΡΗ, στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πολίτη...

15
Οκτ2018

PROMO ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ MEDI- FAMILY -...

  Με αφορμή την 16η του ΟΚΤΩΒΡΗ, που ορίζεται ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αφενός, και αφετέρου, στα πλαίσια...

24
Σεπ2018

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑΣ INSURANCE CLUB

Επωφεληθείτε και εσείς με την κάρτα του Insurance Club.   Εξέταση από ορθοπεδικό εντελώς δωρεάν  

13
Σεπ2018

ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ INSURANCE CLUB

Μας δίνετε την δύναμη να αναπτυχθούμε και σας ανταμοίβουμε με Αποτελεσματικές και Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  

30
Μαϊ2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ...

4.5.2016    EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ...

17
Μαϊ2018

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 17/05/2018   Το Insurance club είναι αφοσιωμένo στην προστασία της εμπιστευτικότητας  και...

08
Μαρ2018

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ...

  Με φιλόδοξα σχέδια, η νεοσύστατη Επιτροπή Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων του ΕΕΑ πραγματοποίησε την 1 η συνεδρίασή της οριοθετώντας το περίγραμμα...

26
Φεβ2018

ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ INSURANCE CLUB 2018

Η στήριξη σας μας κάνει δυνατούς και μας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους εσάς   Φωτογραφία...

26
Φεβ2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ...

  Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με Θέμα : «...

05
Δεκ2017

Τεχνολογία Knowhow Συνέργειες

    Έχοντας 17 έτη πορεία στην ασφαλιστική αγορά το Insurance Club συνεχίζει να αναπτύσσεται βασίζοντας την εξέλιξή του...

02
Φεβ2017

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

  Ασφαλίστε το περιεχόμενο της κατοικίας σας από Κλοπή, Φωτιά και θραύση σωληνώσεων με 43€ τον χρόνο       Το απόλυτο...

20
Ιαν2017

Σε αδιέξοδο το Επικουρικό και...

    Σε δικαστικές περιπέτειες οδηγείται το Επικουρικό Κεφάλαιο κλάδου Αυτοκινήτου και οι δικαιούχοι αποζημιώσεων – ασφαλισμένοι της Enterprise, μετά...

19
Ιαν2017

Εντός του Ιανουαρίου μέσω του...

Βγαίνουν στο φως τα ανασφάλιστα οχήματα     Του Γιάννη Βερμισσώ.   Αρχίζει το στρίμωγμα στα ανασφάλιστα οχήματα. Οι πρώτες δοκιμές...

«
»

Κορυφαία Προϊόντα

  • Ασφαλίσεις Εκδηλώσεων
  • Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
  • Ασφαλίσεις Σκαφών
  • Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας
  • Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης
  • Ασφάλιση Ενυπόθηκων

Για τον επαγγελματία

  • Αστική Ευθύνη επαγγελματία
  • Νομική Προστασία επαγγελματία
  • Ασφάλιση Επιχειρήσεων