Ζωή

 

 

Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.


Το γραφείο μας προσφέρει τις παρακάτω κατηγορίες προγραμμάτων ασφάλειας ζωής, για να επιλέξετε ανάλογα τις ανάγκες που επιθυμείτε να καλύψετε.

 

 

 Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις βασικές και στις συμπληρωματικές. Οι βασικές είναι οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση θανάτου» και οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση επιβίωσης» και οι μεικτές, που αποτελούν συνδυασμό των δύο παραπάνω κατηγοριών.

Α) Ασφαλίσεις για την περίπτωση θανάτου

1. Ισόβια

Η ασφάλιση αυτή εγγυάται την καταβολή στον δικαιούχο ενός κεφαλαίου το οποίο προσδιορίζεται στο συμβόλαιο μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου, άσχετα με το ποια θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Δεδομένου ότι η κάλυψη είναι ισόβια, η καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου είναι βέβαιη. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται, κατά κανόνα με περιοδικές καταβολές, μπορούν όμως να καταβληθούν και εφάπαξ. Αυτή η μορφή ασφάλισης προσφέρεται, μεταξύ άλλων, για τις περιπτώσεις μεταβίβασης μεγάλης ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι φόροι μεταβίβασης.

2. Πρόσκαιρη

Η πρόσκαιρη ασφάλιση εγγυάται την καταβολή του καθορισμένου κεφαλαίου στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Αν, για παράδειγμα, το συμβόλαιο έχει διάρκεια από την 1η Νοεμβρίου του 1998 μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2017 και ο ασφαλισμένος αποβιώσει μέσα σε αυτή την περίοδο, ο δικαιούχος θα εισπράξει το συμφωνημένο κεφάλαιο. Αν πάλι την 1η Νοεμβρίου του 2017 ο δικαιούχος είναι εν ζωή, το συμβόλαιο θα λήξει χωρίς καταβολή.

Η αποζημίωση, στην πρόσκαιρη ασφάλιση, μπορεί να καταβληθεί υπό την μορφή σύνταξης, π.χ. για τις σπουδές των παιδιών ως την ενηλικίωσή τους. Προσφέρεται επίσης και ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείου και γενικά, λόγω του μικρού κόστους της, είναι ιδιαίτερα προσιτή σε κάθε πορτοφόλι.

Β) Ασφαλίσεις για την περίπτωση επιβίωσης

1. Ασφάλιση συμφωνημένου κεφαλαίου

Αυτός ο τύπος ασφάλισης προβλέπει την καταβολή στον ασφαλισμένο ενός συμφωνημένου κεφαλαίου, μετά την παρέλευση μιας καθορισμένης προκαταβολικά χρονικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος βρίσκεται ακόμη εν ζωή.

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτό το είδος ασφάλισης έγκειται στο γεγονός ότι το υπό σχηματισμόν ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αυξάνει από την επίδραση δύο παραγόντων, κατά πρώτο λόγο από τον ανατοκισμό και κατά δεύτερο λόγο από τις πιθανότητες έλευσης του ασφαλιζομένου κινδύνου (θάνατος) προ της λήξης της ασφαλιστικής περιόδου.

2. Ισόβια σύνταξη

Η ασφάλιση αυτή παρέχει στον ασφαλιζόμενο την καταβολή σύνταξης, είτε μετά την πάροδο μιας προσυμφωνημένης περιόδου είτε άμεσα για όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Πρόκειται για μια παραλλαγή της ασφάλισης συμφωνημένου κεφαλαίου στην περίπτωση επιβίωσης που προαναφέρθηκε. Αυτός ο τύπος ασφάλισης μπορεί να έχει δύο δικαιούχους, οπότε η σύνταξη καταβάλλεται μέχρι τον θάνατο του τελευταίου από τους δύο ασφαλισμένους.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στις δύο παραπάνω βασικές κατηγορίες ασφάλισης ζωής μπορούν να προστεθούν και οι ακόλουθες:

Γ) Μεικτές ή συνδυασμένες ασφαλίσεις

1. Μεικτή ασφάλιση

Το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης αποτελεί ένα συνδυασμό της «πρόσκαιρης» και της ασφάλισης «συμφωνημένου κεφαλαίου», στην περίπτωση επιβίωσης που περιγράψαμε παραπάνω. Αυτός ο τύπος ασφάλισης προβλέπει την καταβολή ενός κεφαλαίου, είτε στον ασφαλισμένο, αν βρίσκεται στη ζωή με τη λήξη του ασφαλιστηρίου, είτε σε κάποιον δικαιούχο, ο οποίος ορίζεται στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποβιώσει προ της λήξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τα συμβόλαια αυτά από τη φύση τους απαιτούν υψηλά ασφάλιστρα και είναι κατά κανόνα πολυετούς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα εύκολο να γνωρίζει κανείς τι πραγματικά θα αντιπροσωπεύει σε πραγματικές τιμές το καταβαλλόμενο κεφάλαιο, το οποίο, όπως είναι φυσικό, υφίσταται την επίδραση του πληθωρισμού.

2. Συνδυασμένη

Πρόκειται για συνδυασμούς που αποτελούν προσπάθεια προσαρμογής της κάλυψης στις συγκεκριμένες ανάγκες του ασφαλισμένου. Ετσι, στο τέλος της ασφαλιστικής περιόδου προβλέπεται η μετατροπή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σε ισόβια ή προσωρινή σύνταξη. Ή ακόμη, η σχέση του κεφαλαίου που καταβάλλεται στην περίπτωση θανάτου και στην περίπτωση επιβίωσης μπορεί να διαφοροποιείται. Με πιο απλά λόγια, η αποζημίωση που θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερη από την αποζημίωση που καταβάλλεται στην περίπτωση θανάτου και είναι δύο φορές μεγαλύτερη από την αποζημίωση που καταβάλλεται στην περίπτωση που το συμβόλαιο λήξει και δεν έχει επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος.

3. Ασφάλιση καθορισμένης διάρκειας

Ο συνδυασμός αυτός προβλέπει την καταβολή του κεφαλαίου στο τέλος μιας καθορισμένης περιόδου, άσχετα αν ο ασφαλισμένος είναι εν ζωή ή έχει αποβιώσει εν τω μεταξύ. Σε αντίθεση με τη μεικτή ασφάλιση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του ασφαλισμένου δεν επιφέρει την άμεση καταβολή της αποζημίωσης, αλλά απλώς τη διακοπή καταβολής των ασφαλίστρων.

Πέρα από τις βασικές, υπάρχουν και οι συμπληρωματικές ασφάλειες, οι οποίες δίδονται μόνον ως πρόσθετες καλύψεις των βασικών. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να ασφαλιστεί για κάποιες από τις συμπληρωματικές καλύψεις χωρίς να έχει βασική ασφάλεια. Οι συμπληρωματικές καλύψεις είναι:

α) Επιστροφή ασφαλίστρων

Σε πολλά από τα ασφαλιστήρια που αναφέραμε είναι δυνατόν να προβλέπεται η επιστροφή μέρους των ασφαλίστρων που έχουν καταβληθεί στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κίνδυνος δεν πραγματοποιείται.

Η συμπληρωματική κάλυψη αυτού του είδους είναι εφικτή μόνο στους τύπους των ασφαλιστηρίων όπου η καταβολή της αποζημίωσης είναι βέβαιη. Για παράδειγμα, τα συμβόλαια συμφωνημένου κεφαλαίου, όπου μπορεί να προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων ασφαλίστρων στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου προ της λήξεως του συμβολαίου.

β) Απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων

Η συμπληρωματική αυτή κάλυψη προβλέπει την απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων έπειτα από διακοπή της εργασίας που υπερβαίνει τους 3 μήνες, για παράδειγμα, λόγω σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας.

γ) Ασφάλιση για την περίπτωση μόνιμης αναπηρίας

Η κάλυψη αυτή εξομοιώνει τη μόνιμη ολική αναπηρία, για ποσοστό που αναφέρεται στο συμβόλαιο, με την περίπτωση θανάτου, οπότε και καταβάλλεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Η κάλυψη ωστόσο μπορεί να προβλέπει την απαλλαγή από την περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων στην περίπτωση μόνιμης αναπηρίας.

δ) Αύξηση των ασφαλιζομένων κεφαλαίων στην περίπτωση ατυχήματος

Διάφοροι συνδυασμοί μεικτών ασφαλίσεων και απλών ασφαλίσεων θανάτου μπορεί να προβλέπουν σε περίπτωση ατυχήματος τον διπλασιασμό του κεφαλαίου θανάτου, όταν για παράδειγμα ο θάνατος οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα.

Με κριτήριο τη βασική κάλυψη ζωής, οι συμπληρωματικές καλύψεις διαχωρίζονται από τις πρόσθετες. Δηλαδή, ενώ οι συμπληρωματικές καλύψεις λειτουργούν σε συνδυασμό, ή ταυτόχρονα με την κάλυψη ζωής που προβλέπει το ασφαλιστήριο, οι πρόσθετες καλύψεις είναι αυτόνομες ασφαλίσεις (προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενειών), που παρέχονται ούτως ή άλλως σε ετήσια βάση από τους κλάδους ζημιών, χωρίς την απαραίτητη ύπαρξη ασφαλιστηρίου ζωής. Οι πλέον συνηθισμένες πρόσθετες καλύψεις είναι οι εξής:

α) Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Για την κάλυψη αυτή, που συνήθως παρέχεται με ξεχωριστό ασφαλιστήριο, το οποίο συνήθως είναι ετήσιο, η καταβολή του ασφαλίστρου, σε αντίθεση με το ασφαλιστήριο ζωής, είναι υποχρεωτική και η μη πληρωμή του νομιμοποιεί τον ασφαλιστή να ακολουθήσει τη διαδικασία ακύρωσης του ασφαλιστηρίου. Οι παρεχόμενες καλύψεις συμπεριλαμβάνουν:

* Θάνατο ή μόνιμη ολική ανικανότητα (ΜΟΑ), εξαιτίας ατυχήματος.

* Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, βάσει του πίνακα προσδιορισμού των ποσοστών της μερικής ανικανότητας (όπως αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

* Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα για εργασία. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η ημερήσια αποζημίωση του ασφαλισμένου, αλλά με περιορισμούς σχετικά με το χρονικό διάστημα, δηλαδή την προβλεπόμενη περίοδο των καταβολών.

* Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες εξαιτίας ατυχήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται βάσει ενός συμφωνημένου ανωτάτου ορίου και συνήθως περιλαμβάνουν την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ασφαλισμένου.

β) Ασφαλίσεις υγείας ή ασθενείας

Η ποικιλία (καθώς και οι συνδυασμοί) των προγραμμάτων που προσφέρονται είναι τόσο μεγάλη που δεν είναι εύκολο να καταγραφεί. Θα μπορούσαμε όμως σε γενικές γραμμές να χωρίσουμε τη συγκεκριμένη κατηγορία σε δύο υποκατηγορίες. Πρώτον, στην «ασφάλιση εγχειρήσεων» και, δεύτερον, στα διάφορα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης που προσφέρονται με υψηλά ανώτατα όρια κάλυψης.

Insurance Club

Ελάτε μαζί μας και απολαύστε όλα τα οφέλη του μεγαλύτερου ασφαλιστικού Club

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  210.57.57.890
  211.80.06.102
  Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 179 Α, Ίλιον, 13121

 

 

 

Τελευταία Νέα

05
Δεκ2017

Τεχνολογία Knowhow Συνέργειες

    Έχοντας 17 έτη πορεία στην ασφαλιστική αγορά το Insurance Club συνεχίζει να αναπτύσσεται βασίζοντας την εξέλιξή του...

02
Φεβ2017

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

  Ασφαλίστε το περιεχόμενο της κατοικίας σας από Κλοπή, Φωτιά και θραύση σωληνώσεων με 43€ τον χρόνο       Το απόλυτο...

20
Ιαν2017

Σε αδιέξοδο το Επικουρικό και...

    Σε δικαστικές περιπέτειες οδηγείται το Επικουρικό Κεφάλαιο κλάδου Αυτοκινήτου και οι δικαιούχοι αποζημιώσεων – ασφαλισμένοι της Enterprise, μετά...

19
Ιαν2017

Εντός του Ιανουαρίου μέσω του...

Βγαίνουν στο φως τα ανασφάλιστα οχήματα     Του Γιάννη Βερμισσώ.   Αρχίζει το στρίμωγμα στα ανασφάλιστα οχήματα. Οι πρώτες δοκιμές...

13
Ιαν2017

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ''CYCLE...

  Με γνώμονα λοιπόν τις εξελίξεις που μας περιβάλλουν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη δημιουργία...

15
Δεκ2016

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

  Τέλη κυκλοφορίας 2017 εκτύπωση στο taxisnet - τα μηδενικά τέλη και η κατάθεση πινακίδων   Διαθέσιμα στο Taxisnet είναι...

06
Δεκ2016

Με νέα όρια η κάλυψη...

Αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά τα όρια για την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης ασφάλισης αυτοκινήτου από την 1/1/2017, τόσο...

27
Οκτ2016

Η direct ασφάλιση απέναντι στη...

Η direct ασφάλιση απέναντι στη διαμεσολάβηση - Ασφαλιστικό Marketing       Αυτό το άρθρο...

20
Οκτ2016

Αποζημιώσεις Insurance Club

Το Insurance Club και το προσωπικό του είναι από την πρώτη στιγμή στη διάθεσή των πελατών καταβάλλοντας...

18
Οκτ2016

Περιπτώσεις ασφαλιστικών καλύψεων που πρέπει...

Ορισμένες ασφαλιστικές καλύψει που, ενδεχομένως, πιστεύετε ότι έχετε στις παρακάτω περιπτώσεις ασφάλισης , αλλά δεν τις έχετε...

18
Οκτ2016

Η «βιομηχανία» της ασφαλιστικής απάτης...

Τα πλαστά ασφαλιστήρια αυτοκινήτου είναι η «νέα μόδα» της ασφαλιστικής απάτης που δημιούργησε η οικονομική κρίση στην...

29
Ιουν2016

EVENT BRAVE NIGHT III

Το Insurance Club (https://www.facebook.com/insuranceclub.gr/) σε συνεργασία με το Ιατρικό Περιστερίου (https://www.facebook.com/pages/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85/196687137062480) είναι επίσημοι χορηγοί των αγώνων BRAVE...

14
Ιουν2016

Αποκλειστικό: Ο κύβος ερρίφθη. Ξεκινά...

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο (Δευτέρα 13/06/2016, 15:00) η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης,...

23
Μαρ2016

Το Insurance Club στηρίζει το...

  Το Insurance Club σε συνεργασία με το Ιατρικό Αθηνών προσέφερε στην διοργάνωση των αγώνων το ασθενοφόρο ,...

26
Νοε2015

Tο INSURANCE CLUB δίνει προνόμια...

  Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ (http://www.insurance-eea.gr/gr/el/articles/p-mpoykas-to-insurance-club-dinei-pronomia-sta-meli-toy)

06
Νοε2015

Το Insurance Club στο Insurancedaily.gr

Το Insurance Club βρίσκεται πάντα εντός των εξελίξεων γιατί ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον...

15
Μαϊ2015

Ελέγξτε αν είναι το συμβόλαιο...

Ελέγξτε αν το ασφαλιστήριο του οχήματός σας είναι σε ισχύ! Το INSURANCE CLUB θέλωντας να βοηθήσει στο θέμα...

11
Μαρ2015

e-call

Υποχρεωτικό το σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση τροχαίου. Το πράσινο φως για την υποχρεωτική, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χρήση του...

20
Απρ2015

Ηλεκτρονικός έλεγχος ασφάλισης

  Από 1η Μαΐου ο ηλεκτρονικός έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα. Από την 1η Μαΐου θα υλοποιηθεί εφαρμογή ηλεκτρονικού...

19
Μαρ2015

Αύξηση ζημιών βαραίνει το επικουρικό

Στα 19,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αποζημιώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου κλάδου Ασφάλισης Οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του...

«
»

Κορυφαία Προϊόντα

  • Ασφαλίσεις Εκδηλώσεων
  • Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
  • Ασφαλίσεις Σκαφών
  • Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας
  • Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης
  • Ασφάλιση Ενυπόθηκων

Για τον επαγγελματία

  • Αστική Ευθύνη επαγγελματία
  • Νομική Προστασία επαγγελματία
  • Ασφάλιση Επιχειρήσεων